ถึงเวลายื่นแบบเสียภาษีแล้ว แต่ยังสับสนว่ารายได้แบบนี้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. ประเภทไหนกันแน่ ระหว่าง ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วทั้งสองประเภทนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งอัตราภาษีเงินได้ที่คุณต้องเสียในปีนี้ สบายใจ แคปปิตอลรวมเอาไว้ให้แล้ว!

สมัครสินเชื่อ กับ สบายใจแคปปิตอล อนุมัติไว ไม่โอนเล่ม กู้เงินด่วนได้เงินภายในวัน เอกสารไม่เยอะ ไม่ตรวจบูโร ไม่ค้ำ รถยังมีขับ โปร่งใสและเชื่อถือได้

นึกถึงเงินก้อน ต้อง สบายใจแคปปิตอล

..ด. คืออะไร

ภ.ง.ด. ย่อมาจาก ‘ภาษีเงินได้’ เป็นแบบสำหรับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้กับกรมสรรพากร ซึ่ง ภ.ง.ด. สำหรับบุคคลธรรมดานี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ตามประเภทของเงินที่ผู้มีรายได้ได้รับ โดยต้องยื่นแบบภายใน 31 มีนาคมของทุกปี

..ด. 90 คืออะไร

ภ.ง.ด.90 คือแบบสำหรับยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้หลายประเภท ไม่ได้มีเงินได้ทางเดียว ตั้งแต่ประเภท 40 (1) ถึง 40 (8) เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมา เงินได้อื่น ๆ เป็นต้น 

..ด. 91 คืออะไร  

ภ.ง.ด.91 คือแบบสำหรับยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ตามมาตรา 40 (1) โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ภงด 90-ภงด 91

สรุป ความแตกต่างของ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91

ดังนั้นจุดต่างเดียวของของ ภ.ง.ด. 90 กับ ภ.ง.ด. 91 ก็คือ จำนวนของแหล่งรายได้ หากมีเพียงรายได้ทางเดียวจากเงินเดือนหรือค่าจ้างจากบริษัทเดียว ถือเป็นรายได้ตามมาตรา 40 (1) คุณต้องยื่น ภ.ง.ด. 91 แต่หากมีรายได้หลายทางให้ยื่น ภ.ง.ด. 90

แต่หากคิดว่ายังซับซ้อนเกินไป วิธีจำแบบง่ายที่สุดก็คือ มนุษย์เงินเดือนไม่มีรายได้เสริม ยื่น ภ.ง.ด. 91 เท่านั้น นอกนั้นให้ยื่นเป็น ภ.ง.ด. 90

ใครบ้างที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91

ผู้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 คือบุคคลผู้มีเงินได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 

  • บุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งมีเงินได้เกิน 60,000 บาทต่อปี
  • บุคคลที่แต่งงานแล้ว เป็นสามีภรรยาที่มีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาทต่อปี
  • ทรัพย์สินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งมีเงินได้เกิน 60,000 บาทต่อปี
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้เกิน 60,000 บาทต่อปี
  • บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้เกิน60,000 บาทต่อปี
  • ผู้มีเงินได้เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งเสียชีวิตระหว่างปีภาษี

อัตราภาษีเงินได้

‘รายได้เท่านี้เสียภาษีเท่าไร’ คำตอบคือ เสียภาษีตามรายได้สุทธิประจำปี โดยแบ่งระดับรายได้ออกเป็นขั้นบันได ยิ่งรายได้เยอะ ยิ่งเสียภาษีเยอะ โดยแต่ละขั้นมีรายละเอียดอัตราภาษีเงินได้ดังต่อไปนี้

เงินได้สุทธิต่อปี (บาท)

อัตราภาษีเงินได้

0 – 150,000

ยกเว้นภาษี

150,000 – 300,000

5%

300,001 – 500,000

10%

500,001 – 750,000

15%

750,001 – 1,000,000

20%

1,000,001 – 2,000,000

25%

2,000,001 – 5,000,000

30%

5,000,001 ขึ้นไป

35%

รายได้สุทธิคืออะไร

รายได้สุทธิคือ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อยภาษี และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว ของปีนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว

รายได้สุทธิในการยื่นภาษีมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณต้องเสียภาษีเท่าไร หากรายได้สุทธิในการยื่นภาษีมากกว่าเกณฑ์การเสียภาษี คุณต้องเสียภาษี แต่หากรายได้สุทธิในการยื่นภาษีของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การเสียภาษี คุณจะได้รับยกเว้นภาษี และหากคุณถูกหักภาษีระหว่างเดือนหรือทุกครั้งที่ได้รับการชำระเงินจากนายจ้างไปแล้ว คุณอาจจะได้รับการคืนภาษีหากว่าคุณจ่ายภาษีไปเกินจากเกณฑ์

ใบ50ทวิ ใบกำกับภาษี ยื่น ภงด 90

เอกสารยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง
 2. เอกสารที่ใช้ลดหย่อยภาษี เช่น เลขบัตรประชาชนบิดามารดา ใบเกิดของบุตร เพื่อลดหย่อยค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา และบุตร เอกสารเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุน SSF/RMF เอกสารรับรองดอกเบี้ยบ้าน เอกสารบริจาคเงิน เอกสารช้อปดีมีคืน

ยื่นภาษีได้ที่ไหน

 • คุณสามารถส่งแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เพื่อยื่นภาษีได้ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://efiling.rd.go.th. ตามไปอ่านวิธีการยื่นภาษีออนไลน์แบบละเอียดได้ที่นี่ 
 • สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่

การยื่นแบบภาษี ภงด.90 และ ภงด.91 เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หากไม่ยื่นหรือยื่นไม่ถูกต้องภายใน 31 มีนาคมของทุกปี อาจทำให้ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าปรับหรือมีโทษจำคุกได้

นึกถึงเงินก้อน ต้อง สบายใจแคปปิตอล

สรุป

พบกับสาระความรู้ด้านการเงินอีกมากมายได้ที่เว็บไซต์ สบายใจ แคปปิตอล เพื่อการเงินที่มั่นคงของคนไทย พร้อมมีบริการสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line : @sabuyjai.capital

เฟสบุ๊ค : สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่

โทร 066-051-0101