นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นใด ดังนั้น บริษัทมีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ของบริษัท หรือเรียกสั้นๆ ว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และเสนอข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการที่บริษัทจัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
  เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง มีความทันสมัย นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้บุคคลภายนอกอื่นใดที่จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของบริษัทอีกด้วย
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่
  ผู้ใช้บริการให้ความยินยอม หรือมอบอำนาจ หรือร้องขอ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการได้
  2.เป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บริษัทในกลุ่ม หรือในเครือเดียวกันของบริษัท
  3.เป็นการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บริการสามารถดำเนินไปได้
  4.เป็นการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  5.เป็นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้ หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องอยู่เสมอตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขได้
 • การยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร
  ในกรณีที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารของทางบริษัท สบายใจ แคปปิตอล จำกัด ผ่านอีเมล์ ไม่ว่าที่มาของการได้รับข่าวสารจะมาจากช่องทางใดก็ตามหากท่านไม่ประสงค์จะรับข่าวสารอีก สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 066-051-0101