บริษัท สบายใจ แคปปิตอล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 

หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท สบายใจแคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินทีดีที่สุดแก่ท่าน และเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถมองบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ จึงขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   โดยบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน รายละเอียดของครอบครัวและประวัติการศึกษาของท่าน รายละเอียดทางด้านการเงิน การทำธุรกรรม ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดสถานที่ (geolocation) ของท่าน  ต่อไปนี้เรียก “ข้อมูลส่วนบุคคล”  ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยจาก “ประกาศความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทฯ (www.sabuyjai-capital.co.th ,www.sengleethyemotor.com หรือประกาศความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯแจ้ง ณ วันที่ท่านทำธุรกรรมกับบริษัทฯ)  เมื่อได้รับคำถามหรือข้อกังวลของท่าน บริษัทฯ จะติดต่อท่านภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของท่านในบางกรณี บริษัทอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ หรือไม่ให้ความยินยอมในการให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้การปฏิเสธดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ

  1. ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎระเบียบประกาศ แนวทาง การตีความ ความเห็นทางกฎหมาย และการแก้ไขเพิ่มเติมที่อาจออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเป็นครั้งคราวภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว (“พระราชบัญญัติฯ”)  เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ

1.1  เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ , เช่าซื้อรถมือสอง , สินเชื่อเล่มทะเบียน และสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์สำหรับการขายและเช่าซื้อกลับคืน  ประกันภัยจักรยานยนต์ และประกันชีวิต และบริการทางการเงินอื่นๆ ที่บริษัทฯ วิเคราะห์แล้วว่าตรงกับความต้องการของท่าน

1.2  เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการทางการเงินแก่ท่าน รวมถึงการสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยผู้ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงข้อความทางโทรศัพท์(SMS) โทรศัพท์(mobile) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(email) หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) หรือทางอื่นใดที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

  1. ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติฯ และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการบริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market Conduct) รวมถึงกฎระเบียบ ประกาศ แนวทาง การตีความ ความเห็นทางกฎหมาย และการแก้ไขเพิ่มเติมที่อาจออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเป็นครั้งคราวภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว (“หลักเกณฑ์”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ *

2.1  เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการทางการเงินที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯวิเคราะห์แล้วว่าตรงกับความต้องการของท่าน

            2.2  เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการทางการเงินแก่ท่านที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile application) หรือช่องทางอื่นในลักษณะเดียวกัน

             * หมายเหตุ   บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จำกัด, บริษัทเซ่งหลีไถ่ และบริษัท เซ่งหลีไถ่ฮอนด้า จำกัด

  1. ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตามพระราชบัญญัติฯ ของท่าน เพื่อพิสูจน์ และระบุตัวตนของท่าน สำหรับการสมัคร และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ

              3.1  ข้อมูลทั่วไปหมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุ และบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของบุคคลนั่นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เช่น-ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่  เพศ ศาสนาข้อมูล  หมู่โลหิต เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ ไลน์ไอดี ชื่อในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) รูปถ่าย  หรือข้อมูลสุขภาพข้อมูลและพฤติกรรมการใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มทรู หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือของบริษัทในกลุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ   ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต และหมายเลขบัญชีธนาคาร  ข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานรวมถึงข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) ข้อมูลการบันทึกภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสื่ออื่น เป็นต้น    ข้อมูลเพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้า เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน   ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล รวมถึงเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (Facial Recognition Data) หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อการสมัครบริการเฉพาะที่จำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไว  (ระบุอยู่ในเอกสารดังกล่าวของท่าน) เพื่อใช้บริการ และ/หรือ บริการของบริษัทฯ     

3.2 ข้อมูลด้านการทำธุรกิจ หมายความว่า ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพนิ่งการบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยินยอมให้สามารถเผยแพร่สื่อออนไลน์ (online) ทุกเพลตฟอร์ม (ของบริษัท และบริษัทในเครือ

  1. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

4.1 ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บเป็นเอกสาร (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

4.2 บริษัทฯ มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลรั่วไหล หน่วยงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อคลี่คลายข้อร้องเรียนนี้

4.3 ระยะเวลาจัดเก็บ : บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา

4.4 เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทฯ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

5.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

5.1.1 เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

5.1.2 ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ

5.1.3 หากการถอนความยินยอมของท่านทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการบางอย่างให้แก่ท่านได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access) ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน

5.3 สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

            ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ สิทธิในการขอให้โอนนี้ใช้เฉพาะกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้เท่านั้น

5.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

                    ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

5.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

       ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

5.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

        ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

5.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 

5.7.1 ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

5.7.2 ในกรณีที่ท่านขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนท่านเพิ่มเติม บริษัทฯ จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้าย หรือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิของท่าน แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น

อนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  1. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

นอกเหนือจากกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ1 และข้อ2 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม

  1. ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติฯ และหลักเกณฑ์ให้กับบุคคลภายนอก เช่น พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า หรือ ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯเพื่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
  • ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เช่น ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า หรือ ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเงินสด , สินเชื่อเล่มทะเบียน , สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับการขายและเช่ากลับคืน สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ และประกันชีวิต

                  ทั้งนี้รายชื่อดังกล่าว อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในอนาคต โดยในกรณีเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อที่เพิ่มขึ้นให้ท่านทราบเป็นหนังสือหรือทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (email)  หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯเห็นสมควร พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางการปฏิเสธการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูลตามรายชื่อที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และหากไม่ได้รับการปฏิเสธจากท่านภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ให้ถือว่าท่านตกลงให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับข้อมูลตามรายชื่อที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

ประกาศความเป็นส่วนตัว

                  ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้กับบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการถอนความยินยอมเช่นว่านั้นแก่

  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่สาขาของบริษัทฯ
  • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 066 0510101 บริษัท สบายใจแคปปิตอล จำกัด