รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ ตามที่ได้บริษัทได้มอบหมายให้