อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดาย อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ไฟฟ้าก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้เช่นกัน และหลายคนอาจมองข้าม ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากเราใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง

ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อาจเกิดขึ้นได้

 1. ไฟฟ้าช็อต

เป็นความเสี่ยงที่พบได้บ่อยที่สุดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เกิดจากการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไฟฟ้าช็อตอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อกระตุก หัวใจเต้นผิดจังหวะ จนถึงเสียชีวิต

  2. ไฟไหม้

  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ไฟไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้

  3. สารเคมีอันตราย

  อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดอาจมีสารเคมีอันตราย เช่น สารหนู ปรอท ตะกั่ว สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหากสูดดมหรือสัมผัส

  1. มลภาวะทางเสียง

  อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น อาจมีเสียงดังรบกวน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหัว นอนไม่หลับ

  5. รังสี

  อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น โทรทัศน์ เครื่องไมโครเวฟ อาจมีรังสี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว

  ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เสียบปลั๊ก

  การป้องกันความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

  เราสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ดังนี้

  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

  หากพบความเสียหายหรือชำรุด ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ความเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ปลั๊กไฟ หรือตัวเครื่องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้

  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต

  ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะระบุคำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

  เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี มอก.

  เครื่องหมาย มอก. เป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นผ่านการทดสอบและรับรองว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ สารเคมีอันตราย เป็นต้น ตรวจสอบที่นี่

  ไม่ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะเปียกหรือเปลือยเท้า

  เนื่องจากไฟฟ้าอาจไหลผ่านร่างกายได้ง่าย หากสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเปียกหรือเปลือยเท้า อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

  ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้จะไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตาม กระแสไฟฟ้าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนจนเกิดไฟไหม้ได้

  ไม่วางอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้กับแหล่งความร้อนหรือความชื้น

  ความร้อนหรือความชื้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้

  เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

  เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเกิดอันตรายได้ หากเด็กหรือสัตว์เลี้ยงสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

  หากพบความเสียหายหรือชำรุด ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ความเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ปลั๊กไฟ หรือตัวเครื่องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้

  • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต

       ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะระบุคำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

  • เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี มอก.

       เครื่องหมาย มอก. เป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นผ่านการทดสอบและรับรองว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ สารเคมีอันตราย เป็นต้น ตรวจสอบที่นี่

  • ไม่ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะเปียกหรือเปลือยเท้า

       เนื่องจากไฟฟ้าอาจไหลผ่านร่างกายได้ง่าย หากสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเปียกหรือเปลือยเท้า อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

  ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน

       เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเสียบปลั๊กทิ้งไว้ แม้จะไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตาม กระแสไฟฟ้าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนจนเกิดไฟไหม้ได้

  ไม่วางอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้กับแหล่งความร้อนหรือความชื้น

       ความร้อนหรือความชื้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้

  เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

       เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเกิดอันตรายได้ หากเด็กหรือสัตว์เลี้ยงสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้

   สรุป

   หลายคงยังคงมองข้ามความปลอดภัยเหล่านี้อยู่ หากเราใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง อุปกรณ์ไฟฟ้าก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เราจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องอันตราย เพื่อความปลอดภัยของเราเองและคนรอบข้างนะคะ หากเกิดเหตุภัยจากความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การมีประกันภัย ก็ช่วยให้แบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งโรงพยาบาลและความเสียหายได้อีกด้วย

   สามารถติดตามข่าวสารจากสบายใจ แคปปิตอลได้ที่ เฟสบุ๊ค สบายใจ แคปปิตอล by เซ่งหลีไถ่

   บทความที่น่าสนใจ  จำนำรถจอด กับจำนำรถไม่จอด ต่างกันอย่างไร